S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Kontakty

SanusVia s.r.o.
Libušina 342/97 (areál ZOT)
779 00 Olomouc
tel: +420 605 261 790
koreni(a)sanusvia.cz


Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti SanusVia s.r.o. se sídlem Erbenova 270/2, 779 00, Olomouc, IČ: 04122381
Kontaktní adresa: Libušina 342/97, Olomouc, PSČ: 779 00
Telefon: 739 475 356
Email: koreni@sanusvia.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1.    Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí  obchodní vztahy uzavírané mezi společností SanusVia s r.o., se sídlem Erbenova 270/2, Olomouc, 779 00, IČ: 04122381 (dále jen "prodávající") a subjekty, které s prodávajícím uzavírají kupní smlouvu na převod vlastnického práva ke zboží prodávajícího (dále jen "kupující"), a to na základě objednávky, která se řídí těmito Podmínkami.

2. Objednávka

2.1.    Objednávku může kupující vůči prodávajícímu učinit telefonicky, e-mailem, poštou, popřípadě prostřednictvím obchodního zástupce. Pro objednávku učiněnou e-mailem nebo poštou může kupující využít objednávkový formulář. Každá objednávka učiněná kupujícím vůči prodávajícímu se řídí těmito podmínkami, není-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak.
2.2.    V případě telefonické objednávky je kupující povinen uvést nutné náležitosti, a to zákaznické číslo, bylo-li mu přiděleno, kód a množství jednotlivého zboží a telefonický nebo e-mailový kontakt na odpovědnou osobu.
2.3.    Prodávající akceptuje objednávku formou viz bod 2.1. Akceptací objednávky jedním z výše uvedených způsobů dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

3. Dodání zboží

3.1.    Prodávající dodá zboží zpravidla do 3 pracovních dnů ode dne akceptace objednávky, pokud budou ze strany kupujícího splněny všechny následující podmínky:
a)  Náležitosti objednávky kupujícího budou úplné.
b)  Veškeré splatné závazky kupujícího vůči prodávajícímu budou uhrazené.
c) V případě registrace objednávky po 12.00 hodin může být její zpracování o 1 pracovní den prodlouženo.
3.2. Pokud prodávající nebude schopen objednávku kupujícího vykrýt alespoň z 90% požadovaného množství zboží, pracovnice zákaznického servisu prodávajícího se pokusí kupujícího kontaktovat na telefonním čísle, které má prodávající zařazeno ve své databázi nebo které bude uvedeno na objednávce, a nabídne kupujícímu možnou alternativu stejného nebo podobného charakteru. V případě, že se prodávajícímu nepodaří kontaktovat kupujícího, je prodávající oprávněn dodat pouze část zboží dle objednávky.
3.3.    V případě prodlení kupujícího s úhradou jakéhokoliv jeho splatného závazku je prodávající oprávněn vyexpedovat i akceptovanou objednávku až po úhradě dlužné částky.
3.4.    Otevírací doba velkoobchodu prodávajícího na ulici Libušina 342/97, Olomouc:
 - sklad a zákaznický servis: 8:00 - 16:00 hod.
3.5.    Na základě individuální domluvy je možné zboží vyzvednout mimo uvedenou otevírací dobu. Kupující je povinen zboží prohlédnout nejpozději v den převzetí nebo doručení zboží.  
3.6.    U veškerých odstranitelných vad zboží přísluší kupujícímu, který nemá postavení spotřebitele, výlučně nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to dle volby prodávajícího. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že kupující prodávajícímu oznámil vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Ukáže-li se, že vady zboží jsou sice odstranitelné, avšak s odstraněním vad by byly spojeny nepřiměřené náklady, přísluší kupujícímu u takovýchto vad nároky z vad dle bodu 3.7. těchto Podmínek. Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o vady odstranitelné či neodstranitelné, jakož i posouzení o nepřiměřenosti nákladů spojených s odstraněním vad, náleží výlučně prodávajícímu. O výsledku takového posouzení je prodávající povinen kupujícího písemně informovat.
3.7.    U neodstranitelných vad zboží vzniká kupujícímu, který nemá postavení spotřebitele, výlučně právo na dodání nového bezvadného zboží náhradou za zboží vadné nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to dle volby prodávajícího. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že odběratel dodavateli oznámil vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
3.8.    Ustanovení bodu 3.6. a 3.7. se neuplatní v případech, kdy kupující má dle občanského zákoníku postavení spotřebitele.
3.9. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
3.10. Reklamační řád je uveden na internetové adrese www.sanusvia.cz

4. Kupní cena

4.1.    Není-li mezi stranami samostatně sjednáno jinak, nebo nestanoví-li tyto podmínky odlišně, kupní cena zboží je stanovena v aktuálním ceníku prodávajícího. Kupní cena stanovená v aktuálním ceníku je uvedena včetně DPH a užije se na kupní smlouvu uzavíranou s kupujícím.
4.2.    Pro kupní smlouvu uzavíranou s kupujícím, který není u prodávajícího registrován jako velkoobchodní odběratel (dále "maloobchodní prodej"), se užije kupní cena uvedená v aktuálním ceníku prodávajícího nebo v katalogu prodávajícího jako "Maloobchodní cena" nebo "Doporučená maloobchodní cena". Tato kupní cena je uvedena včetně DPH.
4.3.    Ceny se rozumějí ze skladu dodavatele. V ceně není zahrnuta cena dopravy, není-li dále stanoveno jinak.

4.4.     Velkoobchodní ceny a podmínky jsou dostupné u obchodního zástupce nebo Vám je na vyžádání zašleme.

4.5.    Při maloobchodním odběru nad 900,- Kč, hradí náklady na dopravné nebo poštovní zásilky prodávající. 

4.6.    Zboží zasíláme prostřednictvím přepravní služby PPL na dobírku, která činí při nákupu menším než 900 Kč včetně DPH činí 120,- Kč.

4.7.    Při maloobchodní odběru 40 ks a více krabiček s kořením, získává zákazník dřevěnou kazetu v hodnotě 690,- Kč, pouze za 1 Kč.

4.8.    Pokud se kupující ocitne v prodlení s platbou a následně objedná zboží, prodávající si vyhrazuje právo vykrýt, akceptovat a splnit objednávku kupujícího až v okamžiku úplného zaplacení částky, která je po datu splatnosti.
4.9.    Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.


5. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

5.1.    V případě, že kupující kupuje od prodávajícího zboží k dalšímu prodeji, je kupující povinen:
a)       dodržovat a zachovávat názvy jednotlivých produktů zboží dle katalogu prodávajícího.
b)       vyžádat si předchozí písemný souhlas prodávajícího k použití fotografií produktů prodávajícího a jejich názvů při webové prezentaci kupujícího.
c)       bez písemného souhlasu společnosti je kopírování a další šíření textů a fotografií zakázáno!

6. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Pouze kupující, který má dle občanského zákoníku postavení spotřebitele, má práva uvedená v následujících bodech 6.1 až 6.5.
6.1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
6.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
6.3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
6.4. Kupující je povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, ihned po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal/a zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
6.5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Výjimka 1: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele.
Výjimka 2: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku potravin a zboží podléhající rychlé zkáze.
6.6. Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, je prodávající oprávněn od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit částku kupní ceny, pokud ji kupující již prodávajícímu zaplatil. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit. 

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
7.2. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
7.3. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
7.4. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

8. Řešení sporů

8.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
8.2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
8.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
8.4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce  europa.eu/consumers/odr/.
8.5. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
8.6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

10. Reklamační podmínky

10.1. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a dále na vady způsobené špatným užíváním, neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží, zásahem vyšší moci.
10.2. Reklamace přijímáme v expedici na tel.čísle 604 245 725. O každé reklamaci je třeba provést záznam prostřednictvím zápisu do formuláře reklamačního protokolu, jehož vzor vám na požádání zašleme e-mailem, poštou, nebo bude přiložen k zásilce Vámi objednaného zboží.
10.3. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout po převzetí zboží od prodávajícího. Pokud je zboží předáváno zasilatelskou službou, je kupující povinen ihned prohlédnout zásilku při jejím převzetí. V případě, že Vám bude balík doručen s viditelným poškozením, nepřebírejte ho od dopravce. Na pozdější reklamaci závady vzniklé poškozením zboží při přepravě nebude brán zřetel, reklamaci budete moci uplatnit pouze u dopravce.
10.4. V případě oprávněné reklamace neseme veškeré náklady na dopravu reklamovaného zboží. K tomu je však nutné zaslat také originál daňového dokladu o úhradě přepravného. Abychom mohli úhradu přepravného zajistit, je nezbytné do reklamačního protokolu uvést číslo účtu, na který Vám má být částka poukázána.
10.5. Zboží, které reklamujete, prosím nezasílejte na dobírku. Reklamace takto zaslané nebudou přijaty.
10.6. K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklad osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího.
10.7. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace nebo v delší lhůtě, na které se prodávající a kupující mohou dohodnout.
10.8. Reklamační řád se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího na odpovědnosti za vady (dále jen reklamace).

11. Ostatní
11.1. V případě použítí fotografií či textu uvedených na webu www.sanusvia.cz, je nutný předchozí písemný souhlas společnosti.

12. Závěrečné ustanovení

12.1. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím na třetí osobu. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu oprávněn započíst jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím vůči svému závazku zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle smlouvy, která se řídí těmito Podmínkami.
12.2. Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřené příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
12.3. Tato verze Podmínek nabývá účinnosti dnem 1.1.2020

 

 

 

YmRlMDgwND